Tillverkningsprocesser

Nedan hittar du våra utbildningar om tillverkningsprocesser. Samtliga är indelade per tillverkningsprocess.

Bearbetning

Grundläggande utbildning i friformssmidning
Kursens inriktning är grundläggande begrepp inom bearbetning och smide. Materiallära och stålsorter. Värmning, värmebehandling och temperaturberäkningar. Porförslutning, inre egenskaper. Jämn deformationsfördelning, stickserier, optimering med beräkningsverktyg.

Valsningskurs - Långa Produkter
Kursens inriktning är grundläggande begrepp inom material- och processteknik för varmvalsade långa produkter. Valsverkens uppbyggnad presenteras liksom spårserier och ledarutrustning. Kvalitetsarbete i valsverk och valsningsfel diskuteras utifrån industriell erfarenhet. Beräkningsprogram inom området demonstreras. Värmningsteknik och glödskal diskuteras och kombineras med en laboration där temperaturmätningar med termoelement respektive pyrometermätningar jämförs. Föreläsare är forskare från Swerea MEFOS, samt representanter från industri och universitet.

Arbeta med härdplaster
Arbete med härdplaster får endast utföras av personer som har genomgått särskild utbildning och har tillräckliga kunskaper om risker och skyddsåtgärder. Med rätt information och utbildning inom härdplaster ska du kunna verka för att minska och helst undvika arbetsskador pga dessa ämnen. Kursen behandlar härdplaster samt de krav, risker och skyddsåtgärder som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Fogning

Internationell svetsingenjör, IWE
En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. IWE-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap inom svetsning. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom. Utbildningen sker i samverkan med KTH, Svetskommissionen och Swerea KIMAB.

Internationell svetstekniker, IWT
En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. IWT-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap inom svetsning. Svetstekniker läser samma kurser som svetsingenjör, men inträdeskraven är olika för IWE och IWT. Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerea KIMAB och KTH i samarbete.

Svetsteknisk grundkurs
Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare jobbar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskapen inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår. Svetskommissionen ger därför kursen Grundläggande svetsteknik för alla som vill lära sig grunderna och känna sig tryggare i sin arbetsroll.

Certifierande plastsvetskurs enligt EN 13067 och EWF 581-1
Swerea KIMAB erbjuder kurser i elektrosvetsning och stumsvetsning av PE-rör i små och stora dimensioner. Kursen utförs i enlighet med EFW 581-1 och EN 13067 och examinering sker i samarbete med Svetskommissionen. Fokus ligger på förståelse av svetsprocesserna, materialet, svetsfel, felkällor och konsekvenser. 

Skruvförbandsteknik
Skruvförband är en viktig mekanisk fogningsmetod som används för en mängd olika kritiska tillämpningar. Denna kurs går igenom allt du behöver veta om skruvförband på en grundläggande nivå. Området är mycket komplext och det finns möjligheter till fördjupningar inom de flesta delar av området.

Limning av trä - mot trä, metall, plast och glas
Denna tvådagarskurs behandlar limning av trä mot trä, metall, plast och glas. Kursen är utvecklad för trä och möbelindustrin med vänder sig mot alla företag som har behov att sammanfoga olika material med hjälp av limning. Kursen ger en introduktion till limning samt går igenom limmade ytors inverkan, förbehandlingsmetoder, limtyper, limformer samt dess egenskaper och användningsområden.

Limning - från kontakt till funktion
För att lyckas med limning krävs att man har koll på många parametrar från renhet och ytbehandling till material- och processkunnande. Kursen behandlar bl a kvalitetssäkring, hur man konstruerar för limning, val av limtyp och limform, förbehandling, applicering, slutkontroll samt exempel på olika lim och tillämpningar. Även arbetsmiljöaspekter behandlas.

Gjutning

Introduktion i gjuteriteknik
Detta är kursen för dig som vill få en inblick i hela tillverkningskedjan från tacka till färdigt gjutgods. Studiebesök på gjuterier och praktiska övningar är uppskattade inslag i denna kurs. Kursen är också en mötesplats där intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten kan ske mellan deltagarna, och personliga kontakter och nätverk etableras.

Introduktion i pressgjutning
Pressgjutning är en gjutmetod i stadig tillväxt. Denna kurs beskriver hela processkedjan vid press-gjutning samt teknikens fördelar och begränsningar.  Fördelar är bland annat hög produktivitet i kombination med låg kassation,  hög måttnoggrannhet och fina ytor. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd, ny som konstruktör eller inköpare av pressgjutna detaljer.

Värmebehandling

Induktionshärdning
Induktionshärdning är en snabb, flexibel och energieffektiv värmebehandlingsprocess. Kursen behandlar grunderna för stål- och värmebehandling (värmning, kylning och mikrostrukturernas inverkan) samt härdutrustningen (styrning och övervakning, induktorer och detaljens utformning, anlöpning och simulering av induktionshärdning). Kursen ger även viktiga råd kring kvalitetssäkring av processen.

Kylning vid härdning av stål
Vid härdning av stål har kylningsprocessen en avgörande betydelse för resultatet. Kursen ger en heltäckande behandling av området och praktisk vägledning i hur man väljer rätt kylmedel, kylningsmetod och kylningsparametrar.

Ytbehandling

Teknisk renhet
Teknisk renhet är ett område som växer i betydelse och omfång. Fler och fler komponenter får ett krav på antalet tillåtna partiklar. På Swerea IVF har vi arbetat i detta område under många år, främst genom att hjälpa våra kunder med renhetsanalyser och att hålla utbildningar både internt hos oss och ute hos företagen.