Materialteknik och råvaror

Nedan hittar du våra kurser inom materialteknik och råvaror. Samtliga kurser är indelade per material.

Gjutning

Gjutfelsanalys - inriktning gjutjärn
Målet med kursen är att deltagarna skall ha kännedom om de vanligaste gjutgodsfelen. Vi går igenom hur du identifierar felen, orsaken till felens uppkomst samt åtgärder för att minska risken för att felen uppstår på nytt.

Gjutfelanalys aluminium
Genom ökad kunskap förbättras möjligheten att gjuta aluminiumgods med ökad kvalitet. Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskap om aluminium som gjutmetall och om hur smältahantering påverkar gjutresultatet. 

Keramer

Keramiska material
Målet med kursen är att ge en djupare kunskap om keramiska material så som struktur, faser och egenskaper. Du lär dig hur pulver, granulat och pulverdispenser påverkar egenskaperna, viktiga konstruktionsregler samt val av formnings- och tillverkningsprocesser. Kursen spänner över 9 dagar och innefattar föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Metaller

Praktisk provning och metallografi
Kursen ger kunskaper kring hur järn och stål provas, prov prepareras samt mikroskoperas.

Grundläggande material- och korrosionslära
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om olika metalliska material, korrosionstyper och skyddsmetoder. Kursen är uppbyggd i två moduler som är inriktade på materiallära respektive korrosionslära. Du kan välja att gå en modul eller båda.

Polymerer

Arbeta med härdplaster
Arbete med härdplaster får endast utföras av personer som har genomgått särskild utbildning och har tillräckliga kunskaper om risker och skyddsåtgärder. Med rätt information och utbildning inom härdplaster ska du kunna verka för att minska och helst undvika arbetsskador pga dessa ämnen. Kursen behandlar härdplaster samt de krav, risker och skyddsåtgärder som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Plastkurs - grund
Kursen ger dig förståelse för plast, vad plast kan användas till och dess begränsningar. Du lär dig grundläggande begrepp och terminologi, att skilja på amorfa och delkristallina plaster samt vilka egenskaper som är karaktäristiska för plaster.

Plastkurs - fortsättning
Kursen ger dig en djupare förståelse för plaster och hur de egenskapsmässigt skiljer sig från andra material. Du lär dig hur plastens kemiska struktur påverkar materialegenskaperna, hur plaster åldras, deras viskoelastiska beteende och hur de påverkas av mekanisk belastning.

Textilier

Materialkunskap och tvättkemi
Kursen ger dig kunskaper hur tvättmedel är uppbyggt samt hur olika ingredienser och tvättprocess påverkar materialet. Vi går igenom egenskaper för natur- och syntetfiber, materialegenskaper samt ger en introduktion i färgning, beredning och skyddsbehandlingar. Hantering av kemikalier och säkerhetsaspekter ingår också.

Plastkurs för textilindustrin
De syntetiska material som ingår i textilier är många gånger samma material som återfinns i plastprodukter. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om plast och dess egenskaper. Du får lära dig att kombinera olika plastmaterial, vilka kombinationer som du bör undvika samt olika sammanfogningstekniker.

Textil provningsteknik
Teori varvas med praktiska försök och demonstration i våra laboratorier. Vi går igenom de vanligaste egenskaperna och provningsmetoderna som man bör känna till i sitt arbete med textila material.