Materialframställning

Nedan hittar du våra kurser inom materialframställning. Samtliga är indelade per material. 

Keramer

Keramiska material
Målet med kursen är att ge en djupare kunskap om keramiska material så som struktur, faser och egenskaper. Du lär dig hur pulver, granulat och pulverdispenser påverkar egenskaperna, viktiga konstruktionsregler samt val av formnings- och tillverkningsprocesser. Kursen spänner över 9 dagar och innefattar föreläsningar, räkneövningar och laborationer. 

Polymerer

Plastkurs - grund
Kursen ger dig förståelse för plast, vad plast kan användas till och dess begränsningar. Du lär dig grundläggande begrepp och terminologi, att skilja på amorfa och delkristallina plaster samt vilka egenskaper som är karaktäristiska för plaster.

Plastkurs - fortsättning
Kursen ger dig en djupare förståelse för plaster och hur de egenskapsmässigt skiljer sig från andra material. Du lär dig hur plastens kemiska struktur påverkar materialegenskaperna, hur plaster åldras, deras viskoelastiska beteende och hur de påverkas av mekanisk belastning.

Plastkurs för textilindustrin
De syntetiska material som ingår i textilier är många gånger samma material som återfinns i plastprodukter. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om plast och dess egenskaper. Du får lära dig att kombinera olika plastmaterial, vilka kombinationer som du bör undvika samt olika sammanfogningstekniker.

Arbeta med härdplaster
Arbete med härdplaster får endast utföras av personer som har genomgått särskild utbildning och har tillräckliga kunskaper om risker och skyddsåtgärder. Med rätt information och utbildning inom härdplaster ska du kunna verka för att minska och helst undvika arbetsskador pga dessa ämnen. Kursen behandlar härdplaster samt de krav, risker och skyddsåtgärder.