Provning och analys av keramiska material

Vi karakteriserar pulver och utvärderar keramiska material – mikrostruktur, mekaniska och termiska egenskaper samt utför haverianalyser. Partikelstorlek, kemisk sammansättning och beteende i olika medier är exempel på viktiga faktorer i processer och produkter.

Vid tillverkning av keramer är kännedom om utgångspulvrens egenskaper, såväl fysikaliska som kemiska, mycket viktiga för att optimera formningsprocesser och materialegenskaper

Pulveranalyser

Pulver kan vara både råmaterial och slutprodukt i en tillverkningsprocess. Vi har lång erfarenhet av pulverhantering och pulverkarakterisering. När pulver hanteras i industriella processer påverkar dess egenskaper såväl processbarhet som slutliga produkt- och materialegenskaper.

Material- och haverianalyser

Vi utvärderar keramiska material med avseende på mikrostruktur, porositet och porstorleksfördelning samt mekaniska och termiska egenskaper. Området innefattar även utredning efter haverier. Exempel på analyser är:

  • Pulveranalyser (densitet, partikelstorleksfördelning, specifik yta)
  • Pulvers samt pulversuspensioners och - slammors reologiska egenskaper
  • Granulstorlek
  • Granulers homogenitet och flytbarhet
  • Analys av pulver och pulverdispersioner
  • Produktblad - Pulverkarakterisering

Kontakt och mer information

Sven Karlsson

Phone: 
+46 (0)31 706 62 94