Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Skadeatlas GAP - I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP. Till skadeatlasen hör även en "Handbok för inspektion av glasfiberarmerad plast". Karin Jacobson 2017 Böcker

Skadeatlas för plast förhindrar dyra misstag

En ny skadeatlas framtagen av Swerea KIMAB och Inspecta, gör det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast, GAP.

– Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet, berättar Karin Jacobson, sektionschef på Swerea KIMAB.

Handboken innehåller en genomgång om materialet, om förstörande och oförstörande provning och om de regelverk man har att rätta sig efter.

– Våra regelverk är egentligen väldigt tydliga, både när det gäller nytillverkning och reparationer av både cisterner och rörledningar, poängterar säger Pernilla Utterström, expert på Inspecta och en av skadeatlasens författare.

Besiktningsföretag och inspektörer

Skadeatlasen riktar sig till besiktningsföretag och inspektörer av plast och kompositer. I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP, ett kompositmaterial som vanligen används i korrosiva miljöer.

– Vi vill betona det viktiga i att överhuvudtaget komma igång med att börja inspektera plastinstallationerna. Man kan åstadkomma mycket genom att titta, knacka och känna, säger Pernilla Utterström. Och om man påträffar något kan man få vägledning av skadeatlasen.

– Exempel på användningsområden kan vara till syror i kemisk processindustri, till blekkemikalier i en massafabrik eller till rökgaser i en förbränningsanläggning, säger Karin Jacobson.

Till Skadeatlasen hör även en handbok som innehåller den grundläggande kunskapen om materialen. Den tittar på vad som händer med plasten efter användning, hur egenskaperna förändras och hur driftsbetingelser inverkar. Handboken tar också upp lämpliga metoder för oförstörande provning.

Färre felbedömningar

– Många gånger kan materialet visa förändringar i utseendet, något som inte nödvändigtvis påverkar livslängden eller driftsäkerheten. Tack vare Skadeatlasen kan man undvika att göra felbedömningar och därmed spara stora kostnader, fortsätter Karin Jacobson.

Ofta ser skador i glasfiberarmerad plast värre ut än vad de egentligen är, enligt Pernilla Utterström.

– Det som är farligast är om man under lång tid har slarvat med att inspektera och inte har tittat på plastinstallationerna överhuvudtaget, säger hon.

Atlasen listar den korrekta termen för varje skada samt innehåller förklaringar, orsaker och illustrativa bilder. Det finns också riktlinjer för att bedöma hur allvarlig skadan är, samt rekommendationer för när och hur skadan ska repareras.

Skadeatlasen och handboken har tagits fram i ett samarbete mellan Swerea KIMAB och Inspecta. Projektet har finansiellt stöttats av Energiforsk och Energimyndigheten.

Beställ skadeatlasen

Skadeatlasen kostar inget. Den beställs via denna länk som pdf eller som en bok.

Handbok i Rostskyddsmålning Swerea KIMAB 2015 Böcker

Föregångaren från 1999 har reviderats till följd av lagändringar, den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Boken kostar 700 kr exklusive moms och frakt. Du kan beställa den genom att skicka ett e-brev till library [at] swerea.se

Stål och värmebehandling - En handbok Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2015 Böcker

Stål är världens mest använda konstruktionsmaterial. Egenskaperna går att variera inom vida gränser genom olika val av stålsort och värmebehandlingsmetod. ”Stål och värmebehandling” behandlar allt från metallografi, stålsorter, värmebehandlingsmetoder och materialprovning till utrustningar, närliggande processer, säkerhet och miljö. Exempel på värmebehandlingsmetoder som tas upp är sätthärdning, induktionshärdning, nitrerprocesser, anlöpning och glödgningsmetoder.

Boken är avsedd att fungera både som handbok i det dagliga arbetet för exempelvis konstruktörer och värmebehandlare och som utbildningsmaterial på företag, högskolor och universitet. Målgruppen är konstruktörer, värmebehandlingsingenjörer, produktionsberedare, förmän, operatörer, studenter, lärare och forskare.

Mall för miljöutredning Mats Zackrisson 2014 Böcker

Vid uppbyggnad av miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS bör man starta med en ordentlig miljöutredning av verksamheten. Med hjälp av skriften Mall för miljöutredning kan man själv åstadkomma en miljöutredning av hög kvalitet på ett effektivt sätt.

CSR (Ansvarsfullt företagande) - men hur? En handbok Jan Bäck, Caroline Jarebrant, Hans Lennart Norrblom, Eva Skog Stocks 2012 Böcker

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett starkt växande område. Det kan svenska översättas med Ansvarsfullt företagande. Det är i viss mån en vidareutveckling av Hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar sägas vila på tre ben – ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. I själva verket har det varit starkt fokus på det ekologiska benet. Med Ansvarsfullt företagande förstärks inriktningen på det sociala benet där t ex olika aspekter av betydelse för arbetsmiljön ingår. En internationell standard, ISO 26000 Guidance on Social Responsibility Och förväntas få stort genomslag. Denna skrift vänder sig i första hand till mindre och medelstora företag och ger en inblick i de områden som ingår i CSR.

Miljöaspekter - identifiering, bedömning, prioritering Mats Zackrisson 2012 Böcker

Miljöledningsstandarden ISO 14001 ställer krav på certifierade företag att ha rutiner för att kunna identifiera och avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Detta krav har lett till mycken huvudbry och uppfattas av de flesta företag som svårt att uppfylla. Skriften Miljöaspekter – identifiering, bedömning, prioritering, är tänkt som en vägledning för företag i att hitta fram till arbetssätt vad gäller miljöaspekter som passar för just dem. I skriften beskrivs lämpliga tillvägagångssätt för att fastställa ett företags betydande miljöaspekter. Framställningen följer de tre stegen identifiering (som ger en bruttolista av miljöaspekter), miljömässig bedömning (som resulterar i en lista med de betydande miljöaspekterna) och affärsmässig prioritering (som leder fram till förbättringsmålen). Som exempel används fem beprövade metoder för att fastställa betydande miljöaspekter. Dessa beskrivs i sin helhet sist i skriften. Skriften är resultatet av ett samverkansprojekt vilket involverat fem industriforskningsinstitut, certifieringsorganens samarbetsgrupp inom området miljöledning Swetic AG 3, samt konsulter och myndighets- och företagsrepresentanter inom TK 43, den svenska grupp inom standardiseringen som sysslar med ISO 14001.

Steel and its Heat Treatment - a handbook Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2012 Böcker

Steel is the most used construction material in the world. By applying different forms of heat treatment to different grades of steel, its properties can be made to vary extensively. Steel and it’s heat treatment – a handbook covers everything from metallography, grades of steel, heat treatment processes and material testing to the equipment used, associated processes, safety and the environment. Examples of heat treatment methods dealt with are case hardening, induction hardening, nitriding processes, tempering and annealing.

 The book is intended for use both as an everyday reference handbook for designers, technicians etc. and as course literature for companies and higher education institutions.

Det värdefulla engagemanget - En guide för Lean och andra strategier för utveckling Richard Berglund, Mats Karling, Clas Mellby 2011 Böcker

Tänk vad ditt företag skulle kunna uppnå om alla agerade på eget initiativ för det gemensamma bästa, om alla var beredda att hugga i när det behövdes, om alla samspelade för att nå resultat, om alla bidrog till att utveckla organisationen och bli allt bättre. Och tänk vad kul det skulle vara att arbeta där! Du vill att dina underställda eller dina kollegor ska engagera sig. Men varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer än vad hon måste? I de allra flesta företag underskattas gravt den omsorg som behövs för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig. Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det lyckas finns oanade vinster att hämta. Denna bok vill hjälpa dig att reflektera över hur du och ditt företag påverkar medarbetarnas engagemang.

Ekodesign - praktisk vägledning Anna Karin Jönbrink, Hans Lennart Norrblom, Mats Zackrisson 2011 Böcker

Det blir alltmer uppenbart att vi behöver vara rädda om vår jord. Miljöfrågorna startade med debatten om kvicksilver och DDT och handlade sedan om direkta utsläpp från fabriker. Idag inser vi vikten av att sätta produkten i centrum. Att förbättra produktens egenskaper under hela livscykeln är centralt för ett framgångsrikt miljöarbete.Produktutvecklare är en av de grupper som har störst möjlighet att påverka denna utveckling i en positiv riktning. Många lösningar ger – förutom bättre miljö – dessutom ökat kundvärde till lägre kostnader. Bra miljö genom ekodesign är ett nytt sätt att tänka. Denna bok ger vägledning i hur man kan integrera miljöaspekter i produktutvecklingen. Boken visar också ett antal verktyg, checklistor och exempel på ekodesign i företag. Boken vänder sig i första hand till produktutvecklare och konstruktörer men också till företagsledning, inköpsavdelning, marknadsförare och miljöansvariga. Dessutom lämpar sig boken väl för undervisning inom ekodesign.

Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner Göran Camitz 2011 Böcker

Handboken beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i en betongkonstruktion där stålarmeringen eller annat ingjutningsgods redan har utsatts för korrosionsskador. Boken tar också upp hur man på projekteringsstadiet med olika åtgärder kan motverka framtida korrosionsskador vid nybyggnation. Handboken beställs via Svensk Byggtjänst. Boken kostar 695 kr exklusive moms och frakt.

Miljölagar för verkstadsföretag Mats Zackrisson 2010 Böcker

Reviderad 2010 för sjunde gången! Skriften innehåller en översikt av miljörelaterade lagar för verkstadsföretag. Till skillnad mot föregående upplagor behandlar denna upplaga även relevanta EU-förordningar. Miljöstandarden ISO 14001 ställer krav på företag att efterleva och bevaka miljölagstiftningen på ett systematiskt sätt. Skriften är tänkt som en hjälp för främst mindre och medelstora verkstadsföretag att klara dessa krav. Översikten i skriften var aktuell vid tryckningen i januari 2010. Mindre förändringar i lagarna inträffar relativt ofta. En elektronisk version av översikten uppdateras periodiskt. Man kan abonnera på den aktuella elektroniska versionen av översikten via e-post.

Elektrokemi och Korrosionslära - Tredje uppdaterade upplagan. Boken är tänkt om ett informativt och lättillgängligt hjälpmedel i kampen mot korrosion. Einar Mattsson och Vladimir Kucera 2009 Böcker

Boken Elektrokemi och korrosionslära är en helt ny reviderad utgåva, den tredje i ordningen. I den nya upplagan har hänsyn tagits till den utveckling som skett på området de senaste två decennierna. Pris 475 kr exklusive moms och frakt. Beställ genom att skicka ett mail till library [at] swerea.se

Lean i ledningen - Utmana hela organisationen Richard Berglund, Björn Westling, Stefan Bükk, Clas Mellby, Berndt Holmer, Mikael Ström, Jens von Axelsson 2009 Böcker

Ditt företag kan utvecklas i det oändliga! Vilken funktion du än har i ditt företag kan du bidra.Alla pratar om Lean, resan utan slut. Lean kan beskriva en rationell produktionsapparat som ständigt blir bättre. Men denna bok vill få dig att lyfta blicken. Det är utvecklingen, helheten, ledarskapet och människorna som är det intressanta, och alla företagets funktioner behöver bidra.

Denna bok ger dig inte svaren – den ger dig utmaningarna. Den vill stimulera en givande samverkan i organisationers ledning och att utmana organisationens alla huvudfunktioner att bidra med det gemensamma bästa för ögonen. Det finns således ett kapitel för var och en av dessa funktioner: Marknadsföring och försäljning, Inköp, Produktutveckling, Tillverkning, Ekonomi och administration, Kvalitet, Informationsteknik samt Personaladministration. De inledande avsnitten handlar om Lean i allmänhet och om ledning för Lean i synnerhet.

Boken beskriver framgångsfaktorer, bidrar med idéer, utmanar och ställer frågor: Gör man rätt saker och gör man saker rätt? Syftet är att bidra till ett lagarbete i företaget och särskilt i ledningen.

REACH för varuhanterare och kemikalieanvändare Sandra Roos, Stefan Posner, Elisabeth Ohlsson 2009 Böcker

Alla verksamhetsutövare inom EU och EES-området omfattas av REACH. Tillverkare och importörer av kemiska ämnen och beredningar har det största ansvaret för en säker kemikaliehantering, men alla aktörer i leverantörsledet har någon form av skyldighet, inklusive renodlade varuhanterare. Den lättlästa skriften innehåller följande delar

  •  Introduktion till REACH
  •  Registrering – främst för tillverkare och importörer
  •  Tillstånd och tillståndsämnen
  •  Begränsade ämnen
  •  Informationskrav till kund
  •  Vad en kemikalieanvändare bör veta
  •  Vad en varuimportör bör veta
  •  Straffansvar och avtalsskrivning
  •  Hjälp och vägledning
Om kultur och ledarskap i Lean-företaget Mats karling och Clas Mellby 2008 Böcker

Ofta liknas företaget vid en komplicerad maskin där det gäller att hitta rätt inställningar för att uppnå hög effektivitet. Ledare beskriver gärna sig själva som kapten på skutan, som ger order och har ansvar för allt. Tanken med denna skrift är att lyfta blicken och fundera på vad ledarskap kan innebära. I synnerhet i ett Lean-perspektiv, där ett annat ledarskap framträder. Ett formande ledarskap, där uttryck som coach eller förälder kan beskriva rollen. I Lean-sammanhang beskrivs ofta organisationen som en levande organism, där ledaren odlar eller formar beteenden, synsätt och värderingar. Lean-ledarskap bygger på att man ställer frågor istället för att ge svar. Problemlösningen blir på så sätt delegerad till alla och engagemanget växer. Som ledare kan man då vara betydligt mer långsiktig och ägna mer tid åt strategiska frågor. En enkel tanke som kan vara nog så svår att genomföra i praktiken. Svårigheten anser vi ligger i våra traditioner, där det under många år vuxit fram ett komplicerat system där ledare och medarbetare förfinat sina roller och relationer. Samtidigt finns det en möjlighet att skapa nya traditioner som vi tror fungerar bättre i framtiden. Toyota utgör ett bevis av flera som visar att ledarskap baserat på frågor är mer dynamiskt och hållbart än dtraditionella. Denna skrift vill därför uppmana dig att konstruktivt utmana dina tankar om att vara ledare.

Utmana dina processer! Resurseffektiva tankesätt och principer - en introduktion till Lean produktion Dan Blücher, Birgitta Öjmertz 2008 Böcker

Ny, reviderad upplaga utifrån första upplagan som kom ut 2004. Skriften ger en introduktion till de grundläggande tankesätten och principerna inom Lean produktion samt hur dessa hänger ihop. En verksamhet som vill arbeta enligt Lean-konceptet kan bara fungera om: - Företagets ledning verkligen är engagerad i att få den att fungera - Det finns ett disciplinerat och välplanerat arbetssätt - Mänskliga, "mjuka" frågor hanteras samtidigt med "hårda", tekniska och ekonomiska. Den överordnade principen är att höja alla värden i verksamheten och ta bort alla former av slöseri. På så sätt kan ett företag eller en organisation minska kostnaderna samt öka kundtillfredsställelsen, marknadsandelarna och lönsamheten. Läs mer för att se om Lean-konceptet är en väg till framgång även för din organisation!

Att starta förbättringsgrupper - så här gör man Clas Mellby, Jens von Axelson, Tobias Mullins 2007 Böcker

Syftet med denna skrift är att förmedla råd och tankegångar vid start av förbättringsgrupper i tillverkning. Den kan även fungera som stöd när förbättringsverksamheten har kört fast eller håller på att "rinna ut i sanden". Målgruppen för denna skrift är bl a deltagare i förbättringsgrupper, team-ledare, operatörer, Lean-koordinatorer.

Att starta förbättringsgrupper - så här gör man Clas Mellby, Jens von Axelson, Tobias Mullins 2007 Böcker

Syftet med denna skrift är att förmedla råd och tankegångar vid start av förbättringsgrupper i tillverkning. Den kan även fungera som stöd när förbättringsverksamheten har kört fast eller håller på att "rinna ut i sanden".

Målgruppen för denna skrift är bl a deltagare i förbättringsgrupper, team-ledare, operatörer, Lean-koordinatorer.

Lean Produktutveckling - Resurseffektiv och robust produktutveckling som skapar kundvärde Thomas Sigemyr, Ingvar Rask och Stefan Bükk 2007 Böcker

Lean Produktutveckling innebär att skapa ett effektivt system av motiverade människor, robusta processer och med en ändamålsenlig verktygsarsenal så att rätt produkter utvecklas och att produkter utvecklas rätt.Skriften ger en introduktion till hur företag kan slipa denna mångfacetterade diamant som produktutvecklingssystemet är genom att utvecklas till ett lärande företag med kreativa medarbetare och med ett flöde av synkroniserade aktiviteter som innehåller ett minimum av slöseri.

Rena produkter håller längre Jan Skogsmo, Anna Karin Jönbrink 2007 Böcker

Renhet avseende partiklar av olika slag har utvecklats till ett mycket viktigt område inom verkstadsindustrin i och med att kraven på prestanda och kvalitet har ökat. Livslängd, serviceintervall och funktion för lager, transmission, motorer, hydraulik med flera system bestäms till stor del av förekomsten av partiklar i systemen. Att kunna ställa relevanta krav på underleverantörer och egen produktion och att utveckla metoder och rutiner för uppföljning av hur produkterna uppfyller kraven är en förutsättning för ett framgångsrikt renhets arbete. Denna skrift ger en introduktion till partikelrenhet.

Se hela flödet och förstå delarna - Effektivisering med värdeflödesanalys Caroline Jarebrant 2006 Böcker

Skriften ger en kortfattad beskrivning av syfte, mål och tillvägagångssätt vid arbete med värdeflödesanalys. Målgrupp för skriften är företag (tekniker, chefer, medarbetare) som vill effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Vad ska jag göra istället? - Ställtidsreduktion med SMED-metoden Jan Andersson, Dan Blücher 2006 Böcker

Ställtid är den tid det tar att ställa om utrustning från tillverkning av den sista artikeln i en produktionssats till den första godkända i nästa.Skriften beskriver ställtidsreduktion enligt SMED-metoden, vilken gör det möjligt att producera i mindre partier. Detta leder till kortare ledtider, mindre lager, ökad flexibilitet och snabbare respons mot kunden.

Vägen till Smart Lean - Teori och praktiska erfarenheter Caroline Jarebrant 2006 Böcker

Skriften ger vägledning för företag som påbörjat en utveckling enligt Lean produktions principer och är beredda att integrera arbetsmiljöarbetet i denna utveckling. Utgångspunkten är att hög effektivitet och god arbetsmiljö går att förena och inte utgör varandras motsatser. Frågan är hur man ska tänka och arbeta för att uppnå denna samverkan mellan effektivitet och arbetsmiljö. I skriften ingår fakta och reflektioner kring ett företags Lean-arbete (en fallstudie).

Den välorganiserade arbetsplatsen Dan Blücher 2005 Böcker

Ett återkommande problem, på alla arbetsplatser, är att skapa och bibehålla ordning och reda. Mycket tid ägnas åt letande efter verktyg, ritningar eller filer. I vissa fall innebär bristen på ordning en direkt säkerhetsrisk.Förhoppningen med skriften är att ge en enkel vägledning till att skapa ett strukturerat arbetssätt på Er arbetsplats. Grundkonceptet är det som inom Lean Produktion kallas 5S och kan användas utan att övriga delar inom Lean Produktion införs.

Karlebo Gjuteritekniska handbok Ingrid och Ingemar Svensson 2004 Böcker

No abstract available.

Sidor