Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Affärsmodeller för solcellsinstallation i flerbostadshus och kommersiella fastigheter Download Swerea, RISE, VGR 2018 Rapporter

No abstract available.

Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong Download Bror Sederholm, Swerea KIMAB m.fl. 2018 Rapporter

Sammanfattning

Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

  •  Potentiostatisk mätmetod
  •  Potentiodynamisk mätmetod
  •  Galvanostatisk mätmetod

Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

 bra < 1,5 och

 1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

 dåligt > 2,5.

Tabell

Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

Framtidens material - både guld och gröna skogar Download Swerea 2016 Rapporter

Hjulen rullar snabbare och behovet av nya bättre och smartare material är stort och beständigt. Vad är det som krävs för att skapa framtidens material, och vad har Sveriges industri för möjligheter att konkurrera? I Swereas rapport Framtidens material har vi tillsammans med industri, akademi, samhällsaktörer och futurister identifierat 3 drivkrafter och 7 sanningar som kommer att påverka svensk material- och produktutveckling.

Swerea KIMAB:s rapportdatabas Swerea KIMAB 2016 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerea KIMAB.

Framtidens industri - vart vi är på väg och varför Download Swerea 2015 Rapporter

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Swerea genomförde under våren 2015 en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes i samarbete med Kairos Future, vill vi förmedla till svensk industri.

Produktblad - Livscykelanalys för kunskapstörstande Download Mats Zackrisson, Sandra Roos 2015 Rapporter

No abstract available.

Bedömning av miljöpåverkan Download Mats Zackrisson 2014 Rapporter

Rapporten beskriver bakgrundsdatan för skriften Mall för miljöutredning. Skriften Mall för miljöutredning beskriver hur man steg för steg skapar en bild som beskriver miljöpåverkan av företagets verksamhet och produkter i ett livscykelperspektiv.

Strategiska materialval Swerea IVF 2014 Rapporter

Inom ramen ett projekten inom Swerea IVFs intressentförening 2012 har frågeställningar och strategier kring medlemmars material samlats till en rapport. Materialgrupperna som främst diskuteras i denna rapport är plastmaterial och metalliska material. Strategierna kan omfatta allt från utvinning/tillverkning till resthantering såsom kostnad, miljöbelastning, lag- och kundkrav och sociala aspekter etc. Författare: Christina Jönsson; Elisabeth Olsson; Jan Bäck; Anna Rúna Kristinsdóttir; Jan Johansson; Jan Skogsmo; Mats Sundgren; Mikael Ström; Stefan Posner; Eva Johansson; Birgitta Nyström; Henrik Svensson. 

Ekolyftet, förstudie Swerea IVF-rapport 13005 Download Anna Karin Jönbrink, Anna Rúna Kristinsdottir, Eva Johansson, Birgitha Nyström, Mats Sundgren och Peter Nayström 2013 Rapporter

No abstract available.

Swerea Lättvikt - Tekniska textilier Download Anders Bergner 2013 Rapporter

Textilier framställs av fibrer med olika ursprung. Naturfibrer kommer från naturen och återfinns främst i växt- och djurriket. Syntetfibrer definieras som fibrer tillverkade huvudsakligen från petroleumprodukter. I denna sammanställning återfinns regeneratfiber (Viskos, Lyocell, etc.) och fiber som helt baseras på växtfibrer (PLA) i en egen familj kallad syntetfiber baserad på biologisk råvara.

Folksams färgtest - 4 Download Stefan Hjort 2012 Rapporter

Detta är det fjärde i ordningen av färgtest som genomförts på uppdrag av Folksam. Det första presenterades 2004. Speciellt fokus har lagts på miljövänliga färgsystem. Initiativtagare till projekten har varit Swerea IVF AB och Projekt Grön Kemi. För Folksams del har projekten känts angelägna utifrån ett kund- och konsumentperspektiv.

Livscykelanalys av Z-Bee, ett eldrivet fordon i kompositmaterial Download Sandra Roos, Magdalena Szpieg 2012 Rapporter

No abstract available.

Livscykelanalys av sjukvårdskläder Download Sandra Roos 2011 Rapporter

Swerea IVF-rapport 11001

ISBN 978-91-86401-08-5

Folksams färgtest - 3 Download Stefan Hjort och Gunilla Bok 2010 Rapporter

Studien omfattar 45 av våra vanligaste utomhusfärger och har genomförts på fyra teststationer i landet. Syftet är att ge konsumenter och andra intressenter information om hur de vanligaste färgerna fungerar i vårt klimat. I studien undersöks flera parametrar och kriteriet för godkänt är att färgsystemet ska klara två års utomhusexponering utan alltför grava anmärkningar. Färgsystemen har klarat utomhusexponeringen under två år på ett mycket varierat mycket sätt.

Livscykelanalys av lithium-jon batterier för plug-in hybrider Swerea IVF 2010 Rapporter

No abstract available.

Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder Download Elisabeth Olsson, Stefan Posner, Sandra Roos, Karin Wilson 2009 Rapporter

No abstract available.

Mögelskadade träfasader Download Gunilla Bok, Stefan Hjort, Karin Lindqvist 2009 Rapporter

Folksams test av produkter för att åtgärda mögelskadade träfasader – Resultat efter två års exponering.

Presshärdning Download Jonas Holmberg 2009 Rapporter

Presshärdning är en teknik som utvecklats och använts i Sverige sedan början av 70-talet. Användandet av presshärdat borstål har framför allt varit inom bilindustrin men flera andra branscher har insett nyttan med materialet och börjat använda det.

Riskanalys av kemikalier vid tillverkning av litiumjonbatterier Download Stefan Posner 2009 Rapporter

Litiumbatterier, eller litium jon batterier som de bör benämnas, är dagens viktiga energibärare i en rad elektronikapplikationer från laptop datorer till hybridbilar. Som katodmaterial används olika former av litiumföreningar med järn- kobolt-, mangansalter eller andra metallsalter (Kim et.al, 2008). Några av dessa föreningar är toxiska och forskning pågår på olika håll i världen att hitta katodmaterial som fungerar bra såväl tekniskt som ur ett miljö och hälsoperspektiv i ett livscykelperspektiv.

Kvalitetsbristkostnader - reducera företagets slöserier Download Gürcan Özaksel 2008 Rapporter

Rapporten sammanfattar resultaten av projektet " Kvalitetsbristkostnader som begrepp och instrument för att reducera företagets slöserier" vid svenska gjuterier. Projektet har visat att det inte finns en tydlig koppling mellan kvalitetsbrist-kostnader och en ny investering, som skulle eliminera framtida kostnader.

Livscykelanalys av persondatorer Download Swerea IVF 2005 Rapporter

No abstract available.

Äldre publikationer om livscykelanalys Download Swerea IVF Rapporter

No abstract available.