Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Korrosionsprovning av olika typer av bergbultar i tunnlar – Långtidsexponering Download Bror Sederholm, Helen Pahverk 2019 Rapporter

No abstract available.

Affärsmodeller för solcellsinstallation i flerbostadshus och kommersiella fastigheter Download Swerea, RISE, VGR 2018 Rapporter

No abstract available.

Corrosion News Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Corrosion News är en tidning som ges ut av Swerea KIMAB i samarbete med Institut de la Corrosion, två gånger per år. Corrosion News innehåller nyheter från verksamheten med inriktning korrosion och forskning samt artiklar om hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Korrosion inom massa- och pappersindustrin Download Magnus Nordling 2018 Broschyrer

No abstract available.

Kurskatalog Swerea KIMAB Download Brita Bäckström 2018 Broschyrer

No abstract available.

Medlemsprogram och nätverk inom korrosion - Genom att samla olika aktörer med intressen i samma forskningsområde, finner vi effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Engelska. Download Swerea KIMAB & IC 2018 Broschyrer

No abstract available.

Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong Download Bror Sederholm, Swerea KIMAB m.fl. 2018 Rapporter

Sammanfattning

Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

  •  Potentiostatisk mätmetod
  •  Potentiodynamisk mätmetod
  •  Galvanostatisk mätmetod

Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

 bra < 1,5 och

 1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

 dåligt > 2,5.

Tabell

Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

Nyhetsbrev Swerea IVF Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea IVF skickar ut ett digitalt nyhetsbrev ca fyra gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller kortfattad information och länkar till vår forskning, projekt och nätverk.

Nyhetsbrev Swerea KIMAB Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea KIMAB:s elektroniska nyhetsbrev ges ut fyra – sex gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller nyheter från vår verksamheten inom material-, process- och produktionsutveckling samt korrosion. Vi delar också med oss av hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Swerea SWECAST kurskatalog 2018 Download Peter Eldegård 2018

No abstract available.

Teknik & Tillväxt Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Teknik & Tillväxt innehåller nyheter från Swerea IVFs verksamhet och forskning samt artiklar om hur forskningsresultaten tillämpas i svensk industri.

Zink som korrosionsskydd av stål - Förzinkning av stål för att hindra rostangrepp har tillämpats i århundraden och är fortsatt ett mycket viktigt korrosionsskydd. Download Charlotta Obitz 2018

No abstract available.

CRM katalog Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

Katalogomslag

Beställ en tryckt katalog genom att skicka ett mail till library@swerea. Katalogen kostar inget.

Multi-material design - A multi-material design gives you the benefits of different material Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Skadeatlas GAP - I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP. Till skadeatlasen hör även en "Handbok för inspektion av glasfiberarmerad plast". Karin Jacobson 2017 Böcker

Skadeatlas för plast förhindrar dyra misstag

En ny skadeatlas framtagen av Swerea KIMAB och Inspecta, gör det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast, GAP.

– Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet, berättar Karin Jacobson, sektionschef på Swerea KIMAB.

Handboken innehåller en genomgång om materialet, om förstörande och oförstörande provning och om de regelverk man har att rätta sig efter.

– Våra regelverk är egentligen väldigt tydliga, både när det gäller nytillverkning och reparationer av både cisterner och rörledningar, poängterar säger Pernilla Utterström, expert på Inspecta och en av skadeatlasens författare.

Besiktningsföretag och inspektörer

Skadeatlasen riktar sig till besiktningsföretag och inspektörer av plast och kompositer. I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP, ett kompositmaterial som vanligen används i korrosiva miljöer.

– Vi vill betona det viktiga i att överhuvudtaget komma igång med att börja inspektera plastinstallationerna. Man kan åstadkomma mycket genom att titta, knacka och känna, säger Pernilla Utterström. Och om man påträffar något kan man få vägledning av skadeatlasen.

– Exempel på användningsområden kan vara till syror i kemisk processindustri, till blekkemikalier i en massafabrik eller till rökgaser i en förbränningsanläggning, säger Karin Jacobson.

Till Skadeatlasen hör även en handbok som innehåller den grundläggande kunskapen om materialen. Den tittar på vad som händer med plasten efter användning, hur egenskaperna förändras och hur driftsbetingelser inverkar. Handboken tar också upp lämpliga metoder för oförstörande provning.

Färre felbedömningar

– Många gånger kan materialet visa förändringar i utseendet, något som inte nödvändigtvis påverkar livslängden eller driftsäkerheten. Tack vare Skadeatlasen kan man undvika att göra felbedömningar och därmed spara stora kostnader, fortsätter Karin Jacobson.

Ofta ser skador i glasfiberarmerad plast värre ut än vad de egentligen är, enligt Pernilla Utterström.

– Det som är farligast är om man under lång tid har slarvat med att inspektera och inte har tittat på plastinstallationerna överhuvudtaget, säger hon.

Atlasen listar den korrekta termen för varje skada samt innehåller förklaringar, orsaker och illustrativa bilder. Det finns också riktlinjer för att bedöma hur allvarlig skadan är, samt rekommendationer för när och hur skadan ska repareras.

Skadeatlasen och handboken har tagits fram i ett samarbete mellan Swerea KIMAB och Inspecta. Projektet har finansiellt stöttats av Energiforsk och Energimyndigheten.

Beställ skadeatlasen

Skadeatlasen kostar inget. Den beställs via kimab [at] swerea.se som pdf eller som en bok.

Swerea delårsrapport - 2017/09 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2017/06 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2017/03 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea MEFOS news Swerea MEFOS 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea MEFOS News är ett nyhetsbrev som produceras och ges ut av Swerea MEFOS.

Swerea SICOMP e-news Swerea SICOMP 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea SICOMP e-news är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis av Swerea SICOMP och där de senaste nyheterna inom bolaget presenteras. 

Swerea SWECAST nyhetsbrev Swerea SWECAST 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea SWECASTs nyhetsbrev är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut av Swerea SWECAST och där de senaste nyheterna inom företaget presenteras.

Swereas årsberättelse 2017 Download Swerea 2017 Årsberättelser

No abstract available.

Traineeprogram hos Swerea KIMAB Download Anna Söderbäck 2017 Broschyrer

Vi söker tre passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerea KIMAB.

Vet du vad ditt vatten innehåller? Download David Malmström 2017 Broschyrer

No abstract available.

Sidor