Xianfeng Hu disputerade vid Luleå tekniska universitet

Xianfeng ny doktor i processmetallurgi

24 januari, 2017

Kromlegeringar för ståltillverkning görs idag i en energikrävande process utanför stålverket. Xianfeng har i sin avhandling studerat ett nytt förfarande som gör det möjligt att både minska antalet processteg och energiförbrukningen vid tillverkning av låglegerade stål.

Den 19 december disputerade Xianfeng Hu, Swerea MEFOS, i processmetallurgi. Han försvarade då sin avhandling ”Studies on carbothermic reduction of chromite in the presence of FeOx” på Luleå tekniska universitet.

Vid tillverkning av kromlegerade stål används särskilda kromlegeringar som löses in i det flytande stålet. Legeringarna tillverkas från kromitmalm vid höga temperaturer i en energikrävande process utanför stålverket. Om det istället vore möjligt att legera järn med krom vid lägre temperatur direkt i stålverken skulle processteget med separat kromtillverkning kunna undvikas.

Xianfeng har studerat möjligheten att göra denna reduktion vid lägre temperatur, något som inte tidigare visats. Nyckeln ligger i att reducera kromitmalm direkt i ståltillverkningsprocessen i när-varo av järnoxid (t.ex. i form av restmaterial som glödskal).

I sitt arbete har Xianfeng genomfört reduktionsförsök både i labbskala och teknisk skala (upp till 80 kg). Prover från försöken har studerats med hjälp av röntgendiffraktion och svepelektron-mikroskopi samt genom kemiska analyser. Resultaten visar att järnoxid underlättar reduktionen av kromit och denna effekt ökar med ökande mängd järnoxid. Även utbytet av krom till stålet ökar.

- Xianfengs arbetet visar att det kan bli möjligt att tillverka låglegerade kromstål direkt i stålverken, vilket skulle medföra energibesparingar och kortare produktionstid. Det blir intressant att se hur metoden går att vidareutveckla, säger Bo Björkman, professor vid Luleå tekniska universitet.

Ett säkert svar på hur metoden med lägre temperatur fungerar i drift kan fås genom industriförsök.