Kyl- och varmvattensystem

Vad är det för status på ditt kyl- och varmvattensystem?

28 september, 2017

Svaret på frågan är tyvärr inte så enkel som man skulle kunna önska men det finns sätt att mäta och analysera för att ta reda på detta. Den första frågan att besvara är ”Vad blir konsekvenserna av ett system i dålig kondition?” Ett system med recirkulerande vatten med ofördelaktig vattenkemi riskerar slambildning, ökat slitage på pumpar, igensättningar av ventiler, försämrad värmeöverföring, missljud, korrosion, samt läckage som kan leda till driftstörningar och förkortad livslängd av systemet.  

Den enskilt viktigaste parametern är mängden syre i systemet. Detta då syre är en förutsättning för att korrosion ska kunna ske. Vid påfyllnad av ett system är syrehalten initialt hög (ca 8 mg löst syre per liter vatten). Syrehalten förbrukas med tiden genom oxidation av bland annat järn i stål och minskar till ett nära syrefritt system. I det senare läget har korrosionen avstannat och kommer vara avstannad så länge inget nytt syre tillkommer. Om systemet läcker in syre kommer de komponenter som är känsliga för given vattenmiljö att börja korrodera. Nytt syre kan komma in systemet genom till exempel påfyllnad av vatten, diffusion genom ej diffusionstäta komponenter eller på grund av undertryck i systemet.   

Enligt svensk standard för ”Värmesystem i byggnader – Utförande och installation av vattenburna värmesystem, SS-EN 12828:2012+A1:2014” som hänvisar till ”Verein Deutscher Ingenieure, Vermeidung von Schäden in Warmwasser – Heizungsanalgen, VDI 2035 Blatt 2” har man riktlinjer för varmvatten gällande elektrisk konduktivitet, utseende, pH och syrehalt. Syrehalten ska vara < 0,1 mg/l för icke saltvatten och < 0,02 mg/l för vatten innehållande salt.   

– Om man har ett system som misstänks vara i dåligt kondition kan man utföra mätningar på plats för att få en uppfattning om syrehalten i systemet, förklarar Carolina Schneiker, senior forskare vid Swerea KIMAB. En låg syrehalt kan betyda att systemet är i bra kondition och risken för betydande korrosion är låg. En låg syrehalt kan även betyda det omvända att kraftig korrosion pågår som förbrukar lika mycket syre som läcker in i systemet. Det är därför högst relevant att ta vattenprov för analys vid samma mätpunkter. Parametrar som: pH, alkalinitet, konduktivitet, lösta salter, metalljoner och klorider analyseras och värdena används vid en helhetsbedömning av systemets status. 

Ett ingående vatten i kyl- och värmesystem går genom många olika delar, som rör, övergångar, pumpar, värmeväxlare, kylbafflar, osv.  Dessa är tillverkade i olika material, vilket ur ett korrosionsperspektiv alltid är komplext. De olika materialen är känsliga för olika parametrar i vattenkemin. För vissa material är det alkaliniteten eller pH som har störst betydelse och för andra är det anjoner och då främst klorider som utgör den största risken. Koppling mellan två olika material utgör också en risk för galvanisk korrosion.

– För att bedöma status på ett kyl- eller varmvattensystem erbjuder Swerea KIMAB möjlighet att utföra syremätningar på plats hos kund med en portabel optisk syresensor, berättar Carolina Schneiker. Vi tar även vattenprover för analys hos ackrediterat laboratorium.

Informationsträffar – för dig som arbetar med värme- och kylsystem