Flytande bränsle från biomassa

Forskare ska förbättra effektiviteten på flytande biobränsle

14 mars, 2017

I ett nytt europeiskt forskningsprojekt ska forskare ta fram metoder för att tillverka flytande biobränsle av hög kvalitet. Under projektet kommer hänsyn tas till hela livscykeln – från framställning till användning av bränslet.

I projektet EN-CAT ska förbättrade metoder för att tillverka högkvalitativt flytande bränsle från biomassa tas fram. Snabbpyrolys av biomassa anses vara ett av de mest lovande sätten att direkt generera flytande bränslen från biomassa. Tyvärr har den pyrolysolja som i dag framställs stora nackdelar som gör den mindre lämplig att använda för kraft- och värmeproduktion eller som fordonsbränsle. Dessa nackdelar är hög koncentration av syre, vatten och andra ämnen som kan sänka pH-värdet och därmed öka risken för korrosion, dålig blandbarhet med petroleumbaserade bränslen, dålig kemisk stabilitet, hög viskositet och låg energitäthet.

I EN-CAT-projektet kommer man fokusera på att lösa dessa problem genom en metod baserad på katalytisk snabbpyrolys kombinerat med hydrogenering. Med detta tillvägagångssätt förväntas även lågvärdig biomassa, som till exempel restprodukter från jordbruket, kunna bli en användbar råvara till ett högkvalitativt bränsle.

– En del av komponenterna och metallerna som används i katalysatormaterial och vid högtemperatursbehandling kan förknippas med miljöproblem och sociala problem, främst vid utvinning och framställning. Därför är det viktigt att identifiera och uppmärksamma relevanta frågor tidigt i produktutvecklingen, för att kunna utveckla processen på ett hållbart sätt, säger Kristin Fransson, forskare och expert inom LCA (livscykelanalys) vid Swerea IVF.

Projektet kommer även innefatta tester av de framtagna pyrolysoljorna i gasturbiner och vidareutveckling av uppgraderingsmetoder för att använda pyrolysoljor från biomassa som fordonsbränsle. Swerea IVF deltar i projektet genom att i samarbete med övriga partners utföra LCA och S-LCA (sociala livscykelanalyser) på de nya teknikkoncepten.

Projektet EN-CAT ingår i det europeiska programmet ERA-NET Bioenergy och består av forskare från Nederländerna, Sverige, Österrike och Polen. Den svenska delen av projektet finansieras av Energimyndigheten och leds av KTH.