CIRC4Life är ett treårigt forskningsprojekt inom EU, finansierat inom HORIZON 2020. Projektet syftar till att utveckla och implementera cirkulär ekonomi genom att skapa nya hållbara produkter och tjänster genom hela värde- och leverantörskedjan. Fokus är på fyra olika demoområden:

  • LED lampor
  • Läsplattor
  • Grönsaker
  • Kött

Till dessa fyra demoområden kommer tre olika approacher för cirkulär ekonomi att utveckas:

  1. Samskapande utav produkter och tjänster tillsammans med slutkunder
  2. Återvinning/återanvändning genom samarbete
  3. Hållbar konsumtion

CIRC4Life har lanserat en enkät för att involvera konsumenter kring attityder  för återanvändning och återvinning av elektroniska produkter och mat.  Målet är att engagera konsumenter i framtagningen av nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi och öka medvetenheten kring återanvändning och återvinning av produkter. Följ länken till enkäten, som tar ca 15 minuter att göra och är tillgänglig fram till 9 september.

Länk till enkät på CIRC4Life.eu

RISE IVF är projektets svenska partner och är huvudsakligen ansvariga för koordinering utav demonstratorerna.

För mer information besök www.circ4life.eu

Projektet har fått finansiering av Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram med Grant agreement nummer 776503.EU flag