Framtidens industriarbete

Svenskt industriarbete är en konkurrensfaktor. Särskilt om man på ett organiserat sätt vidareutvecklar nödvändig grundkompetens samt främjar tvärfunktionell samverkan och utformar attraktivt hållbart arbete.

Skaffa konkurrensfördelar genom att utveckla industriarbetet

Swerea arrangerar och erbjuder workshops mellan företag och forskare kring FIA *Framtidens Industriarbete och arbetar med nya studier/forskningsprojekt för vidareutveckling av FIA-området.

Vårt material Framtidens Industriarbete innehåller ett workshopunderlag för att analysera nuläget och för att ta fram en gemensam målbild, för att identifiera och prioritera aktiviteter och ta fram ett underlag till en handlingsplan. Utifrån företagens erfarenheter beskrivs en grundbild som innehåller vad som är eftersträvansvärt att stärka och utveckla. Produktion och produktivitet är i fokus inom fyra huvudområden:

  • Individ- och lagutveckling
  • Kompetensutveckling
  • Förbättrings- och utvecklingsarbete
  • Ledarskap - Kommunikation

Ökad flexibilitet i verksamheten

Gemensamt för de framgångsrika arbetssätten i företagen är att de starkt fokuserar på både individ- och lagutveckling. Detta ökar flexibiliteten i verksamheten. Samtidigt ger det fördelar för varje enskild medarbetare då möjligheten att påverka ökar och den enskildes kompetens synliggörs. En iakttagelse är ökat fokus på närhet, det vill säga ledarskap som är närvarande i det dagliga arbetet och nya former och medier för kommunikation.

Framtidens Industriarbete lyfter fram framgångsfaktorer

Framtidens Industriarbete är en studie och ett material som visar att sättet som vi utvecklar arbetet på ger unika konkurrensfördelar och kan erbjuda ett attraktivt arbete. Studien är genomförd på uppdrag av IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs Intressentförening och Vinnova.

Mer information

Kontakt och mer information

Ulrika Harlin

Phone: 
+46 (0)70 780 60 54

Roger Lundin

Phone: 
+46 (0)70-780 60 22
RISE IVF