Komfort

Komfort för textila produkter

Bra komfort är en central egenskap för många textila material och produkter. Exempel på produktgrupper som innefattas är möbler, kläder, sjukvårdsprodukter och diverse fritidsartiklar. Vi kan bidra med såväl mätuppdrag som medverkan vid produktutveckling.

Komfortområdet kan indelas i termofysiologisk och mekanisk komfort och vår verksamhet omfattar båda dessa delområden. Termofysiologisk komfort handlar främst om olika produkters fukt- och värmetransportegenskaper medan mekanisk komfort till exempel avser ett textilt materials taktila egenskaper eller en möbels tryckfördelande förmåga.

Metoder för att mäta komfort

Även om komfort är en egenskap som inte direkt låter sig mätas kan vi med hjälp av mätmetoder kvantifiera ett stort antal egenskaper som är starkt relaterade till uppledd komfort. Exempel på sådana egenskaper är: värme- och ånggenomgångsmotstånd (andningsegenskaper), vätskehanterande egenskaper (moisture management), tryckfördelning hos en madrass eller sits eller det mikroklimat som uppstår då en viss produkt täcker svettande hud.

Laboratorium

Vi har även goda möjligheter att specialutforma mätmetoder för kunders specifika behov, eller erbjuda mätningar med hjälp av försökspersoner. Med vår stora erfarenhet av hur olika typer av material och produkter fungerar i olika komfortsammanhang kan vi fungera som rådgivare eller partner vid utveckling eller modifiering av olika produkter för vilka komforten är en viktig egenskap.

Kontakt och mer information

Valter Dejke

Phone: 
+46 (0)31-706 63 52