Nationella projekt

RISE Material och produktion leder och är delaktiga i över 40 nationella projekt. Många projekt är delfinansierade med statliga medel för att utveckla svensk industris konkurrenskraft. Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova och Energimyndigheten men även av exempelvis Tillväxtverket, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet.

Nedan hittar du några av våra nationella projekt. Fråga oss gärna om aktuella projekt inom ditt intresseområde.

RFID uppföljande projekt med fokus på kompletta system inklusive standarder
Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att använda RFID-taggar i detaljhandeln, för att öka spårbarheten i hela leveranskedjan, men också för att underlätta efterföljande processer och lägga grunden för cirkulära textilvärdekedjor.
Kontaktperson: lisa.bour [at] ri.se (Lisa Schwartz Bour)
Finansiär: Vinnova

RFID tagprototyper för textila applikationer
Utveckling av robust informationsbärare baserad på RFID anpassad för textil
Syftet med projektet är att utveckla och ta fram en RFID-tag som ska integreras i klädesplagg. Taggen måste vara liten och flexibel för att inte kännas eller synas när den integreras i plagget. Målet med projektet är att ta fram en RFID-tag som är testad enligt relevanta standarder för att överleva lika länge som plagget taggen är integrerad i.
Kontaktperson: sophie.lydig [at] ri.se (Sophie Grahn Lydig)
Finansiär: Vinnova

SMART CAMBER
Syftet med projektet är att utveckla en produkt och två tjänster. Produkt: Kostnadseffektiv metod för att mäta pressdeflektion. Tjänst 1: Virtuell utprovning av pressverktyg, med uppmätt press, från verktygsmakare till produktion. Tjänst 2: Förbättrade simuleringsmodeller för intern prediktering och validering av pressbyte. Målet är en ökad global marknadsandel för presstillverkare och verktygsmakare samt resurseffektivitet vid plåtformning.
Kontaktperson: daniel.wiklund [at] ri.se (Daniel Wiklund)
Finansiär: Vinnova

Inkapslad biocidcocktail för minimal giftpåverkan SynCap
Syftet med projektet är att kapsla in cocktail av biocider vilka formuleras i fibrer för att minska den nödvändiga mängden biocid för antimikrobiella/antifouling applikationer. Projektets mål är att formulera inkapslade biocider i fibermaterial. Utvärdera synergieffekter via dos-responskurvor för målorganismer (utvärdera effektivitet) och för icke målorganismer (utvärdera minskad miljöpåverkan).      
Kontaktperson: kerstin.jedvert [at] ri.se (Kerstin Jedvert)
Finansiär: Formas

CompChallenge
Syftet med projektet är: 1. Tävlingen Materialens kamp. Som extra event under Materialåret 2019 förslås att testbädden involverar flera materialleverantörer/tillverkare genom att utmana dem att använda sina material på bästa sätt. 2. Använda testbädden för kompetensutveckling. Två av noderna, Olofström och Piteå, har tät kontakt med företag i sin region, men kan genom uppkoppling nå fler företag och studenter. Kompetensutveckling på distans, genom att tester genomförs via webblänk, samt med givare inkopplade i pressar och provutrustning.
Kontaktperson: boel.wadman [at] ri.se (Boel Wadman)
Finansiär: Vinnova

DIP-Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem
Projektet syftar till att skapa metoder för att använda skannade digitala tvillingar av produktionsavsnitt för att skapa automationslösningar som är direkt implementerbara och enkelt kan valideras.
Kontaktperson: per.gullander [at] ri.se (Per Gullander)
Finansiär: Vinnova

ALL-LIGHT
Projektet syftar till att fokusera på aluminiumlegeringar (Al) för tillsatsproduktion (AM) i kombination med produkt- och processimulering för viktoptimering av komponenter som används inom rymdindustrin och industriella tillämpningar.
Kontaktpersoner: Seyed Hosseini och Camille Pallier
Finansiär: Vinnova

CoHM3D
Smarta funktioner ska byggas in i kritiska komponenter som befinner sig i extrema miljöer, i projektet CoHM3D (Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande applikationer).
KontaktpersonSeyed Hosseini 
Finansiär: Vinnova

De nya jobben 2
Genom att engagera arbetslösa nyanlända akademiker ska svensk industri generera mer innovation. Detta möjliggörs med en samverkansmodell baserad på öppen innovation och kreativa metoder. Metoden involverar forskare, samhällsfunktioner, industriföretag och nämnda grupp arbetslösa nyanlända akademiker.
Kontaktperson: Mikael Ström
Finansiär: Tillväxtverket och Västra götalandsregionen

Digi-load
Robotlyftet ska stärka konkurrenskraften hos svensk ytbehandlingsindustri genom att öka användningen av digitala tekniker i produktionen och mer specifikt inom områdena automatiserad hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen.
Kontakt: Cecilia Groth
Finansiär: Produktion 2030, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

DiLAM - additiv tillverkning av stora komponenter
Konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri ska stärkas genom projektet DiLAM. Målet är att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning av storskaliga komponenter. 
Kontaktperson: Henrik Oxfall
Finansiär: Produktion 2030, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

DiSAM – Digitalisering av tillverkningskedjan av Additiv Tillverkning
Projektets mål är att koppla samman de fysiska och digitala plattformarna i tillverkningskedjan av additiv tillverkning. På detta sätt ska företag kunna utvärdera additiv tillverkning som produktionsmetod med potential att kunna minska ledtider, enkelt och snabbt kunna utföra anpassningar, skapa innovativa produkter samt upprätta spårbarhet i tillverkningskedjan.
Kontaktperson: Seyed Hosseini
Finansiär: Produktion 2030, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

Dry pretreatment 2
Vid limning är förbehandlingen viktig. Målet med detta projekt är att undersöka hur torr förbehandling kan ge en mer kvalitetssäker limning av multimaterial, metaller och kompositer.
Kontaktperson: Åsa Lundevall
Finansiär: Vinnova genom LIGHTer.

edig
Projektet edig syftar till att bygga en webbaserad, flexibel kunskapsplattform och samlat erbjuda utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion.
KontaktpersonKarin Wilson
Finansiär: Vinnova

Framtidens processvätskor
Framtidens processvätskor syftar till att möjliggöra utveckling och implementering av miljöanpassade, jämfört med dagens alternativ, processvätskor och tekniker.
Kontaktperson: Eva Troell
Finansiär: Vinnova

Grön masugn
Syftet med projektet Grön masugn är att genom avancerad processmodellering analysera olika metoders potential att var för sig reducera koldioxidutsläppen från svensk ståltillverkning, samt kartlägga möjliga samordningseffekter.

HJT – Hybrid Joining Test bed for smart production
Testbädden kommer att fokusera på att stötta svensk industri i att utveckla en flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, hybridfogning, montering och mekanisk fogning.
Kontaktperson: Per-Johan Wahlborg
Finansiär: Produktion 2030, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

Klassificeringssystem för textilåtervinning
Målet med projektet är att skapa ett klassificeringssystem för riskbedömning av textil för materialåtervinning.
Kontaktperson: Lisa Schwarz Bour
Finansiär: Vinnova

Laplas
Genom att undersöka fördelar med plasma inför lackering av plast och komposit, är målet med detta projekt att utveckla en förbättrad förbehandlingsprocess och delvis ersätta dagens process.
Kontaktperson: Åsa Lundevall
Finansiär: Vinnova

LIGHTest
Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lätta produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. 
Kontaktperson: Boel Wadman
Finansiär: SIP Metalliska material, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

LIGHTer Småföretag
LIGHTer Småföretag är en satsning inom ramen för LIGHTer (SIP Lättvikt) med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsteknologi genom ökad spetskompetens från SMF. Målet är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Detta görs i form av stöd för mindre ”småföretagsprojekt”.
Kontaktperson: Carolina Pettersson
Finansiär: Vinnova

Mätning och bedömning av högfrekventa vibrationer för minskade vibrationsskador
Målet är att utveckla en mät- och utvärderingsmetod för kvantifiering, klassificering och bedömning av högfrekventa vibrationer och transienter. Syftet är att skapa möjligheter för maskinanvändare, -tillverkare och arbetsmiljöingenjörer att arbeta med och införa åtgärder mot högfrekventa vibrationer, oavsett att dagens standard inte omfattar dessa, för att minska vibrationsskador. Samband mellan maskingruppering, klassade med avseende på vibrationer, och negativa hälsoeffekter från redan publicerade studier kommer att utvärderas. 
Kontaktperson: Hans Lindell
Finansiär: AFA Försäkring

Noll vibrationsskador
Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs i hög grad genom nyutvecklad patenterad teknik. Projektet har en tydlig kurs för nyttiggörandet genom att utveckla konceptprototyper. Maskiner behöver inte vibrera och skada människor.
Kontaktperson: Hans Lindell
Finansiär: Vinnova

Utvecklingsarbete för Produktionslyftet 4.0
Målet med projektet är att utveckla nya arbetssätt och ett metodstöd kopplat till digitaliseringens möjligheter. Den nya kunskapen och metoderna ska framför allt användas i det nationella programmet Produktionslyftet, och stödja företag att möta utmaningar relaterade till den snabba teknikutvecklingen.  
Kontaktperson: Richard Berglund
Finansiär: Vinnova

Re-LiOn
Ett projekt med målet är att visa att batterierna kan återvinnas i ett cirkulärt system för att minska miljöbelastningen och minska uttaget av jungfruliga råvaror. Projektet stöds av Energimyndigheten.

ROAR-AM
The ROAR-AM project will provide a generic guideline to increase confidence in Additive Manufacturing, for a faster industrialization of the Additive Manufacturing (AM) technology and expected benefits, in terms of increased flexibility, efficiency and reduced environmental impact.
Contact person: christophe.lyphout [at] swerea.se (Christophe Lyphout)

SiC-baserad DC/DC omvandlare för fordonstillämpningar
Ambitionen med projektet är att undersöka fördelarna med användning av kiselkarbid (SiC) baserade elektronikkomponenter istället för dagens kiselbaserade teknik i fordonsapplikationer.
Kontaktperson: Klas Brinkfeldt
Finansiär: Energimyndigheten

Swerea Cable Plastic Recycling
Sedan flera år tillbaka leder Swerea projektet med fokus på långsiktig och hållbar återvinning av plastmaterial från kablar. Tillsammans med företag inom tillverknings- och återvinningsindustrin bygger vi upp ökad kunskap inom sortering, separationstekniker och ökad återvinningsgrad.

Textil som sekundär råvara inom möbelindustrin
Projektet som är en del av RE:source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet har som mål att öka användningen av textilt spill i möbelindustrin.
Kontaktperson: Lisa Schwarz Bour
Finansiär: Energimyndigheten

Triple Use
Triple Use fokuserar på samutveckling mellan civilt flyg, militärt flyg och andra näringsgrenar. Projektet har pågått i flera faser som lett fram till en definiering av tre tillverkningsteknologier och målet att lyfta dessa till en högre nivå av tillverkningsmognad.

RFID för ökad spårbarhet och kontroll inom textilproduktion
Som spin-off till projektet RFID FashionTech ska detta projekt utveckla och säkerställa produktionsprocessen vid spin-dye färgning,  teknologin har stor potential på många områden men används inte utbrett inom sektorn idag.
Kontaktperson: Lisa Schwarz Bour
Finansiär: Vinnova

VIST – Vision Inspection Swedish Testbeds
Projektet syftar till att knyta ihop befintliga testanläggningar inom både optiska mätmetoder och datahantering genom visualisering och på det viset skapar förutsättningar för företag att utveckla industrinära lösningar för inline ytkarakterisering i realtid. Projektet genomförs tillsammans med Linköpings Universitet och Mittuniversitet.
Kontakt: Diana Ingvarsson
Finansiär: Produktion 2030, som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

Avslutade nationella projekt

EnviroMan (avslutat projekt)
Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektet fokuserar bland annat på hantering och reningsprocesser, ökad intern återvinning inom industrin, och bättre metoder för energi- och miljöanalyser. 

Mistra Intelligent Cleaning (avslutat projekt)
I industrin används stora mängder lösningsmedel för att rengöra maskindelar och elektronik. En ny metod att lösa oljor och fett med så kallat ultrarent vatten har utvecklats i tidigare samarbets- och forskningsprojekt. Målet med projektet var att få fram tvättmaskiner som klarar storskaliga applikationer, med vinster för både miljö och ekonomi.

Open Obeya produktutveckling (avslutat projekt)
Projektet Open Obeya, som pågick 2013-2016, studerade och analyserade fem svenska företag för att hitta förbättringar i processen för produktframtagning. Fokus låg på hur multilösningsteknik kan användas för att korta ledtider, öka kundvärdet samt att hitta effektiva verktyg för produktframtagning.

SIMFot (avslutat projekt)
När flygindustrin går mot mer integrerade kompositstrukturer blir kunskapen om tillverkningsinducerade restspänningar som resulterar i försämrade mekaniska egenskaper samt formförändringar mer kritisk. Detta projekt kopplar ihop spänningsuppbyggnaden under hela tillverkningskedjan. Det innefattar vidareutveckling och framtagning av nya metoder för att prediktera och experimentellt verifiera spänningar som byggs upp under formning, konsolidering och härdning av kompositstruktur.

Spill till guld (avslutat projekt)
Målet med projektet, som pågick 2014-2016, var att utveckla metoder för att minska industrispill. I siffror räknat var förhoppningen att uppnå en 25-procentig minskning av metallskrot.

Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial (avslutat projekt)
Projektet, som pågick 2014-2016, syftade till att bygga upp en fungerande, öppen och neutral plattform för att generera nya miljöanpassade och innovativa produkter, processer och tjänster inom ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial. Testbädden ska möjliggöra att processer och material kan testas, verifieras, föras in och utnyttjas i en fungerande tillverkningsprocess där både miljö och ekonomi tas i beaktande.