Nationella projekt

Swerea leder och är delaktiga i över 40 nationella projekt. Många projekt är delfinansierade med statliga medel för att utveckla svensk industris konkurrenskraft. Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova och Energimyndigheten men även av exempelvis Tillväxtverket, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet.

Nedan hittar du några av våra nationella projekt. Fråga oss gärna om aktuella projekt inom ditt intresseområde.

De nya jobben
Genom att engagera arbetslösa nyanlända akademiker ska svensk industri generera mer innovation. Detta möjliggörs med en samverkansmodell baserad på öppen innovation och kreativa metoder. Metoden involverar forskare, samhällsfunktioner, industriföretag och nämnda grupp arbetslösa nyanlända akademiker.

EnviroMan
Den övergripande visionen för projekt EnviroMan är hållbar komponenttillverkning, helt fri från restprodukter och negativ miljöpåverkan. Projektet fokuserar bland annat på hantering och reningsprocesser, ökad intern återvinning inom industrin, och bättre metoder för energi- och miljöanalyser. 

Mistra Intelligent Cleaning
I industrin används stora mängder lösningsmedel för att rengöra maskindelar och elektronik. En ny metod att lösa oljor och fett med så kallat ultrarent vatten har utvecklats i tidigare samarbets- och forskningsprojekt. Målet med projektet är att få fram tvätt- maskiner som klarar storskaliga applikationer, men vinster för både miljö och ekonomi.

Noll vibrationsskador
Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs i hög grad genom nyutvecklad patenterad teknik. Projektet har en tydlig kurs för nyttiggörandet genom att utveckla konceptprototyper. Vi kommer att visa att maskiner inte behöver vibrera och skada människor.

Open Obeya produktutveckling
Projektet Open Obeya studerar och analyserar fem svenska företag för att hitta förbättringar i processen för produktframtagning. Fokus ligger på hur multilösningsteknik kan användas för att korta ledtider, öka kundvärdet samt att hitta effektiva verktyg för produktframtagning.

Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)
Projektet "SenSoRe" syftar till att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens ska främja samverkan mellan företag längs hela värdekedjan, från instrumenttillverkare till återvinnare och producenter för att stödja innovationer inom återvinningstekniker. Genom projektet ska deltagande företag ges möjlighet att verifiera sina produkter för att generera ökad konkurrenskraft.

SIMFot
När flygindustrin går mot mer integrerade kompositstrukturer blir kunskapen om tillverkningsinducerade restspänningar som resulterar i försämrade mekaniska egenskaper samt formförändringar mer kritisk. Detta projekt kopplar ihop spänningsuppbyggnaden under hela tillverkningskedjan. Det innefattar vidareutveckling och framtagning av nya metoder för att prediktera och experimentellt verifiera spänningar som byggs upp under formning, konsolidering och härdning av kompositstruktur.

Spill till guld
Målet med projektet, som startade 2014 och pågår till 2016, är att utveckla metoder för att minska industrispill. I siffror räknat är förhoppningen att uppnå en 25-procentig minskning av metallskrot.

Swerea Cable Plastic Recycling
Sedan flera år tillbaka leder Swerea projektet med fokus på långsiktig och hållbar återvinning av plastmaterial från kablar. Tillsammans med företag inom tillverknings- och återvinningsindustrin bygger vi upp ökad kunskap inom sortering, separationstekniker och ökad återvinningsgrad.

Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial
Projektet syftar till att bygga upp en fungerande, öppen och neutral plattform för att generera nya miljöanpassade och innovativa produkter, processer och tjänster inom ytbehandling och fogning av komposit och multimaterial. Testbädden ska möjliggöra att processer och material kan testas, verifieras, föras in och utnyttjas i en fungerande tillverkningsprocess där både miljö och ekonomi tas i beaktande.

Triple Use
Triple Use fokuserar på samutveckling mellan civilt flyg, militärt flyg och andra näringsgrenar. Projektet har pågått i flera faser som lett fram till en definiering av tre tillverkningsteknologier och målet att lyfta dessa till en högre nivå av tillverkningsmognad.