CDC - Casting Demonstration Centre

Syftar till att skapa en mötesplats kring forskning och utveckling för svensk industri med den gjutna komponenten i fokus. I CDC kommer RISE SWECAST att vara ett stöd under hela utvecklingskedjan, från forskning och utveckling, via test och demonstration, till implementering i kommersiella produkter och processer.

CDC nätverk

Den övergripande tanken med CDC  är att kunna anta de stora utmaningar som svensk gjuteriindustri står inför. Internationell konkurrens och snabbt förändrade förutsättningar kräver en tydlig strategi för att skapa starka och långsiktiga konkurrensfördelar. Då den globala marknaden för gjutna komponenter hela tiden växer finns det en mycket stor marknadspotential för svensk gjuteriindustri. Visionen för branschen kan inte vara någon annan än att vi ska vara en ledande, attraktiv och stark gjuterination, med stabil tillväxt och ökad export. För att det ska bli möjligt måste de svenska FoU-resurser hanteras på ett effektivt sätt genom samverkansformer som stärker den svenska industrins konkurrenskraft.

 En förutsättning för ökad konkurrensförmåga är behovsstyrd och industrinära forskning och utveckling, som omgående omsätts i nya produkter, varor, tjänster och processer. CDC möjliggör mötesplatsen  för industrin där utvecklare, tillverkare och användare av gjutna komponenter samlas till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyten. Detta kommer sannolikt att vara en framgångsfaktor för att stärka svenska företag på en global marknad.