skadliga kemikalier i kläder

Skadliga kemikalier identifierade i textilier och kläder

I samarbete med Kemikalieinspektionen har Swerea identifierat och utvärderat drygt 3 500 kemikalier, varav mer än tio procent bedömdes vara skadliga för människan. Resultatet kan bli underlag för reglering inom EU-lagstiftningen.

I en studie som presenterats av kemikalieinspektionen framkommer vilka farliga kemiska ämnen som kan finnas i kläder och textilier, och i förlängningen vår närmiljö. Drygt 3 500 kemikalier identifierades från en rad olika databaser. Cirka tio procent av dessa ämnen bedömdes vara skadliga för människan och omkring fem procent kunde ha skadlig påverkan på miljön.

Utfasning av skadliga ämnen

Speciellt för detta arbete utvecklade Swerea en metodik som användes för att kunna prioritera ämnens relevans till textil och förmåga att påverka människa och miljö. De ämnen som pekats ut som särskilt farliga kan ingå som ett underlag till reglering från Sveriges sida inom ramen för kommande EU-lagstiftning.

Som ett resultat av projektet kommer Swerea tillsammans med sina medlemmar i Kemikaliegruppen att arbeta aktivt med utfasning av dessa skadliga ämnen. 

Swereas kemikaliegrup underlättar för företagen

Kemikaliegruppen på Swerea delar sin spetskunskap kring kemi- och miljörelaterade frågor med mer än 100 medlemsföretag. Företagen representerar textil-, sko-, möbel-, detaljhandels- samt elektronikföretag. Via medlemsgruppen får de, förutom rådgivning, tillgång till olika guider, databaser, checklistor och kontraktsmallar. Med hjälp av dessa kan företagen se till att deras produkter följer gällande lagstiftning.

Hela rapporten kan laddas ner på Kemikalieinspektionens webbplats: www.kemi.se