Galgar med kläder

Miljöfarlig kemikalie i kläder stoppas

Ett EU-beslut har stoppat användning av det farliga ämnet nonylfenoletoxilat, som används i importerade kläder. Swerea är sakkunnig utredare för Kemikalieinspektionen och har genom sitt arbete bidragit till beslutet.

EUs regler kring nonylfenoletoxilat, ett miljöfarligt ämne som används inom textilindustrin i stora delar av världen, har skärpts. Frågan har lyfts inom EU tack vare påtryckningar från Sverige, där Kemikalieinspektionen under flera år arbetat för att begränsningen ska införas i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Swerea har sedan länge varit sakkunnig utredare för Kemikalieinspektionen och bidrar med underlag till deras arbete.

Nationellt mål för skydd mot farliga kemikalier

Swereas utredningsarbete ökar Sveriges möjligheter att påverka EUs lagstiftning samt att uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö. Målet innebär att det år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Kemikalieinspektionen är den myndighet som ska driva på utvecklingen och arbetet med att förbjuda nonylfenoletoxilat är en del i att nå målet.

– Swerea hjälpte oss med olika frågeställningar som kom upp i EUs expertkommittéer när förslaget behandlades där. Vi fick också hjälp att förstå hur nonylfenoletoxilat används i textilproduktionen och fick stöd vid faktagranskning av olika alternativ till ämnet, säger Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieutsläpp skadar fiskar

Nonylfenoletoxilat används framförallt under tillverkningsprocessen. Ämnet släpps ut med vatten från fabrikerna och hamnar i naturen vid tvätt av textilier och kläder. Utsläppen skadar fiskar och andra vattenlevande djur.