Tryckluftsmätare
Att hålla nere användningen av tryckluft är ett av många sätt att spara energi.

Företag får hjälp att hantera energidata

Företag är generellt sett bra på att samla in energidata. Samtidigt leder de insamlade uppgifterna sällan till konkreta åtgärder eller ett ökat engagemang för att minska energianvändningen. Projektet FRAME ser till att rätt data kommer till rätt funktion, i rätt format, i rätt tid.

Energieffektivisering är ofta en stor och outnyttjad potential för att i ett slag minska företagets kostnader och miljöpåverkan. För att utnyttja potentialen krävs att data samlas in och sedan förmedlas till rätt funktion i verksamheten.

FRAME synliggör möjligheterna

Swereas projekt FRAME visar på behovet av att synliggöra energidata på en arbetsplats, för att öka intresset för organisationens energianvändning. Det är sällan tillgången till teknisk utrustning som sätter ramarna för den möjliga energieffektiviseringen. I stället är det organisatoriska utmaningar som kommunikation och distribution av data som är hinder.

Rätt information för rätt åtgärder

I projektet har Swereas forskare genomfört djupintervjuer och enkätundersökningar bland ledning och personal på två energiintensiva industrier: SSAB och Åkers Sweden. Efter det har forskarna kunnat se vilka delar av företaget som inte har haft tillräcklig information för att kunna genomföra rätt åtgärder för energieffektivisering.

– Det här är en bra metod för att säkerställa potentiella utvecklingsområden inom organisationen. Det har varit lärorikt att tydligt kunna se de förbättringsområden som finns inom respektive avdelning, säger Mattias Abrahamsson, Åkers Sweden.

Metoden som har använts inom FRAME kommer nu att finslipas för att kunna bli ett viktigt verktyg i den energiintensiva industrins arbete med att minska sin energianvändning.