Ståltillverkning
Biooljans effekt på glödskalsbildningen undersöktes med en termovåg inbyggd i Swerea MEFOS kammarugn.

Bioolja minskar stålindustrins utsläpp

Genom att använda bioolja kan stålindustrin minska sina koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Det visar pilotförsök hos Swerea.

I pilotförsök i Swereas kammarugn har forskare studerat biooljans egenskaper vid både förbränning samt inverkan på stål och ugn. Förbränningen av oljan gav låg koloxidhalt och mindre fossila utsläpp.

Pilotförsök med bioolja

För försöken valdes en flytande bioolja baserad på vegetabiliska oljor. I pilotanläggningen kan olika sorters flytande och gasformiga bränslen studeras. Dessa bränslen förväntas ge mindre problem med exempelvis aska, jämfört med fasta biobränslen. 

Förutom halten koloxid undersöktes också biooljans effekt på oxidation av materialytan, så kallad glödskalbildning. Med hjälp av en inbyggd termovåg kunde olika stålsorter studeras. Glödskalbildningen vid förbränning av bioolja var på samma nivå som den vid eldning av konventionella fossila bränslen.

Biooljans påverkan på stålet och utrustningen

Swerea undersökte även halten kväveoxider och kunde i försöken visa att dessa var jämförbara med de nivåer som fås vid förbränning av konventionell eldningsolja. Den utvalda biooljan fungerade också väl med den brännarutrustning som testades och försöken gav inga negativa effekter på stål och ugnsinfodring.

Vid försöken förvärmdes biooljan eftersom den är mer trögflytande än vanlig lätt eldningsolja. Finfördelning av oljan gjordes med tryckluft, men finfördelning med ånga är också en möjlighet. 

Pilotförsöken utfördes i samarbete med Gefa Systems AB, ett SME-företag som utvecklat Arctic Heat-brännaren och med stöd från IUC Norrbotten.