Finita Element-simulering

Swerea IVF har mångårig erfarenhet av att simulera tillverkningsprocesser för formning av plåt. Teknologin utvecklas fortlöpande och vi arbetar i framkanten av denna utveckling. Detta sker speciellt med avseende på de tillverkningsprocesser vi studerar med hjälp av Finita Element-metoder idag.

Ordet simulering är flitigt använt i vitt skilda sammanhang och har olika betydelse för olika personer. Det kan innebära flöden i en verkstad för någon, en annan tänker på luftflödet kring vingarna på ett flygplan medan en tredje tänker på töjningarna i en plåtdetalj. Här avser vi Finita Element (FE)-simulering. Gemensamt för samtliga simuleringar är dock att man med hjälp av en datormodell mer eller mindre noggrant kan återskapa vad som händer i verkligheten och på så sätt studera och förbättra det som modellen visar. Gemensamt är också att kvaliteten och användbarheten av resultaten inte blir bättre än kvaliteten på det som används för att bygga upp datormodellen.

På de företag som en längre tid har använt simulering som ett led i sin utveckling och vid tillverkning av formande verktyg har simulering blivit ett integrerat och absolut nödvändigt verktyg. Det är idag vanligt att funktionen ska ha blivit verifierad med hjälp av en eller flera simuleringar innan ett formande verktyg börjar tillverkas. Från företag som regelbundet använder simuleringar kan man höra att simuleringar, om de är korrekt använda, reducerar såväl kostnaden som ledtiden för att ta fram fungerande verktyg.

Att kunna simulera sin process ger också en trygghet om något i processen behöver ändras. Detta kan t ex gälla införande av ett helt nytt material med andra egenskaper än vad man är van vid eller att man ska tillverka komponenter med en mer komplex geometri. I dessa fall kan simuleringarna ge väsentlig information om hur processen fungerar med de nya förutsättningarna, detta helt utan att några prototypverktyg behöver byggas. Utöver detta kan även simuleringar användas för att studera hur störningskänslig en process är genom att inom specificerade intervall variera de parametrar som styr utfallet av processen. Med en sådan metod är det möjligt att skapa en förståelse om varför processen fungerar som det var tänkt 90 % av tiden, men producerar skrot resterande 10 %.

Ytterligare information

Kontaktperson:

Peter Ottosson

Telefon +46 31 706 60 69