Finita Element-simulering

Swerea IVF har m?ng?rig erfarenhet av att simulera tillverkningsprocesser f?r formning av pl?t. Teknologin utvecklas fortl?pande och vi arbetar i framkanten av denna utveckling. Detta sker speciellt med avseende p? de tillverkningsprocesser vi studerar med hj?lp av Finita Element-metoder idag.

Ordet simulering ?r flitigt anv?nt i vitt skilda sammanhang och har olika betydelse f?r olika personer. Det kan inneb?ra fl?den i en verkstad f?r n?gon, en annan t?nker p? luftfl?det kring vingarna p? ett flygplan medan en tredje t?nker p? t?jningarna i en pl?tdetalj. H?r avser vi Finita Element (FE)-simulering. Gemensamt f?r samtliga simuleringar ?r dock att man med hj?lp av en datormodell mer eller mindre noggrant kan ?terskapa vad som h?nder i verkligheten och p? s? s?tt studera och f?rb?ttra det som modellen visar. Gemensamt ?r ocks? att kvaliteten och anv?ndbarheten av resultaten inte blir b?ttre ?n kvaliteten p? det som anv?nds f?r att bygga upp datormodellen.

P? de f?retag som en l?ngre tid har anv?nt simulering som ett led i sin utveckling och vid tillverkning av formande verktyg har simulering blivit ett integrerat och absolut n?dv?ndigt verktyg. Det ?r idag vanligt att funktionen ska ha blivit verifierad med hj?lp av en eller flera simuleringar innan ett formande verktyg b?rjar tillverkas. Fr?n f?retag som regelbundet anv?nder simuleringar kan man h?ra att simuleringar, om de ?r korrekt anv?nda, reducerar s?v?l kostnaden som ledtiden f?r att ta fram fungerande verktyg.

Att kunna simulera sin process ger ocks? en trygghet om n?got i processen beh?ver ?ndras. Detta kan t ex g?lla inf?rande av ett helt nytt material med andra egenskaper ?n vad man ?r van vid eller att man ska tillverka komponenter med en mer komplex geometri. I dessa fall kan simuleringarna ge v?sentlig information om hur processen fungerar med de nya f?ruts?ttningarna, detta helt utan att n?gra prototypverktyg beh?ver byggas. Ut?ver detta kan ?ven simuleringar anv?ndas f?r att studera hur st?rningsk?nslig en process ?r genom att inom specificerade intervall variera de parametrar som styr utfallet av processen. Med en s?dan metod ?r det m?jligt att skapa en f?rst?else om varf?r processen fungerar som det var t?nkt 90 % av tiden, men producerar skrot resterande 10 %.

Ytterligare information

Kontaktperson:

Peter Ottosson

Telefon +46 31 706 60 69